Lưu trữ

Archive for the ‘Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền’ Category

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

October 17, 2007

Thành viên tuyển cử

Có 10 thành viên khác được bầu chọn bởi Đại hội đồng cho nhiệm kỳ hai năm (và không được bầu lại, phải nhường cho một nước khác trong khu vực mình), khởi đầu từ ngày 1 tháng 1. Mỗi năm có 5 vị trí bị thay thế. Các thành viên được chọn bởi những nhóm các quốc gia trong cùng một khu vực, rồi được phê chuẩn bởi Đại Hội đồng LHQ. Nhóm khu vực châu Phi chọn 2 thành viên; các nhóm Bắc/Nam Mỹ, Á châu và Tây Âu chọn 2 thành viên cho mỗi nhóm; và khu vực Đông Âu chọn cho mình 1 thành viên. Vị trí thứ mười được chọn luân phiên mỗi hai năm một lần giữa các nhóm Á châu, Phi châu mà hiện nay là Phi châu.

Xem chi tiết…

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (1966) – PHẦN TIẾP THEO VÀ HẾT

Điều 24

Không bất cứ điều khoản nào trong công ước sẽ được dịch / được hiểu sai lạc nhằm làm sai lạc bản hiến chương của Liên hợp quốc và hiến pháp của những cơ quan riêng biệt mà được xem như là có trách nhiệm tới nhiều các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc và của các cơ quan riêng biệt chiểu theo những vấn đề được giải quyết trong công ước này.

Xem chi tiết…

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (1966)

August 16, 2007

Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này:

Xét rằng, chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hoà bình thế giới.

Nhìn nhận rằng những quyền này xuất phát từ phẩm giá bẩm sinh của con người.

Nhìn nhận rằng, chiếu theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, lý tưởng về một con người tự do được giải phóng khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, chỉ có thể đạt được nếu hội đủ những điều kiện thuận tiện để con người được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, cũng như những quyền dân sự và chính trị.

Xét rằng nghiã vụ của các quốc gia hội viên theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc là phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do của con người.

Nhận định rằng con người có nghiã vụ đối với những người khác cũng như đối với cộng đồng, nên có trách nhiệm phải phát huy và tôn trọng những quyền được nhìn nhận trong Công Ước này.

Xem chi tiết…

TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

August 16, 2007

Dùng Google.com thử search cụm từ “ tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ” bằng tiếng Việt, kết quả: 1 – 10 trong khoảng 658 cho “tuyên ngôn quốc tế nhân quyền”. (0.08 giây) ;

Dùng Google.com.vn chọn “những trang từ Việt Nam” search cụm từ “tuyên ngôn quốc tế nhân quyền”, kết quả không thấy website Việt Nam nào đăng cả dù Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977 , Việt Nam có nghĩa vụ thực thi và luật hóa những điều khoản của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền, cũng như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính quyền Việt Nam đã ký kết ngày 24/9/1982 .

Xem chi tiết…