Lưu trữ

Archive for 09/09/2010

CẤM KHIẾU KIỆN TẬP THỂ: KHI NGƯỜI THI HÀNH LUẬT… PHẠM LUẬT

Bài đã đăng báo Người Việt

Đối chiếu với các điều luật đã viện dẫn ở trên, rõ ràng Thông tư 04/2010/TT-TTCP trái với Điều 32 Luật Khiếu nại tố cáo, vượt quá thẩm quyền của Thông tư là tự “đẻ ra” quy định mới cản trở quyền khiếu nại tố cáo chính đáng của dân nên nội dung Thông tư 04/2010/TT-TTCP vừa trái luật trong nước mà vừa “cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Vì cản trở quyền khiếu nại tố cáo là xâm phạm quyền con người được quy định tại Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Chính Phủ Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982.

Căn cứ Điều 1 Luật BHVBPL, Thông tư 04/2010/TT-TTCP vừa ban hành đã vượt quá thẩm quyền, trái với Luật Khiếu nại tố cáo, trái với Điều 3 Luật BHVBPL nên sẽ không được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội và cần phải nhanh chóng bị hủy bỏ.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Khoa học pháp lý