Trang chủ > Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền > CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (1966) – PHẦN TIẾP THEO VÀ HẾT

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (1966) – PHẦN TIẾP THEO VÀ HẾT

Điều 24

Không bất cứ điều khoản nào trong công ước sẽ được dịch / được hiểu sai lạc nhằm làm sai lạc bản hiến chương của Liên hợp quốc và hiến pháp của những cơ quan riêng biệt mà được xem như là có trách nhiệm tới nhiều các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc và của các cơ quan riêng biệt chiểu theo những vấn đề được giải quyết trong công ước này.

PART IV

Điều 16

1. Các quốc gia thành viên có liên quan tới công ước hiện tại chịu trách nhiệm đề xuất sự phù hợp với các phần của bản báo cáo công ước về những phương sách đưa ra và tiến hành nhằm đạt được những tuân thủ của những quyền được nhận ra trong bản công ước này .

2. (a) Tất cả những bản báo cáo có thể được đề xuất tới tổng thư ký liên hợp quốc, người mà sẽ gửi tới các tổ chức kinh tế xã hội thành viên công ước bản sao chính xác để nhằm xem xét theo đó có những sự bổ xung sửa đổi cho công ước hiện hành .

(b) Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ chuyện tới các cơ quan đặc biệt những bao sao của bản báo cáo, hoặc bất kỳ những phần của báo cáo có liên quan, Từ các quốc gia thành viên cho tới công ước hiện hành sẽ cũng là những cơ quan đặc biệt, mà từ đó những bản báo cáo, hoặc các phần của bản báo cáo có liên quan đến bất kỳ vấn đề mà trong đó những trách nhiệm được đề cập tới các cơ quan phù hợp với tất cả những điều kiện hiến pháp và lập pháp của họ .

Điều 17

1. Các quốc gia thành viên công ước hiện hành sẽ phải đưa ra những bản báo cáo theo các giai đoạn, theo đúng như với các chương trình đã được đặt ra bởi tổ chức kinh tế xã hội trong vòng 1 năm tính từ ngày Công ước có hiệu lực và sau khi tham khảo với các quốc gia thành viên và các cơ quan đặc biệt có liên quan .

2. Các bản báo cáo phải chỉ ra các nhân tố và các khó khăn ảnh hưởng tới mức độ của việc thực hiện những nghĩa vụ theo đúng công ước hiện tại .

3 . Nơi mà các thông tin có liên quan trước đây đã được cung cấp cho Liên Hợp Quốc hoặc tới bất kỳ cơ quan đặc biệt nào bởi bất kỳ quốc gia thành viên nào tới công ước hiện tại, điều đó sẽ không cần thiết trong việc sao chép lại thông tin, nhưng các tham chiếu cần chính xác khi cung cấp để đủ đáp ứng .

Điều 18

Chiểu theo những trách nhiệm theo tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc trong phạm vi về những quyền con người và những vấn đề tự do cơ bản, Những tổ chức xã hội và kinh tế sẽ sắp xếp với những cơ quan đặc biệt trong việc báo cáo quá trình thực thi công ước tuân thủ theo đúng những điều kiện của công ước bao gồm những hoạt động của nó. Những bản báo cáo này có thể bao gồm những quyết định đặc biệt và những đề xuất việc thi hành được thông qua các cơ quan có chức năng liên quan.

Điều 19

Các tổ chức xã hội kinh tế có thể truyền phát những tới các ủy ban về quyền con người cho việc nghiên cứu và đề xuất chung hoặc, cũng như một sự thích hợp, cho những thông tin có liên quan đến quyền về con người được đệ trình bởi các quốc gia thành viên chiểu theo đúng điều số 16 và điều số 17, và những vấn đề có liên quan tới quyền con người được đệ trình bởi những tổ chức đặc biệt theo điều số 18

Điều 20

Các quốc gia thành viên liên quan đến bản công ước này và những cơ quan đặc biệt có liên quan đến việc đệ trình những ý kiến cho các tổ chức xã hội và kinh tế trong bất kỳ trường hợp đề xuất nào chiểu theo điều 19 hoặc chiếu theo tới những đề xuất chung trong bất kỳ bản báo cáo nào của Ủy ban về quyền con người hoặc bất kỳ các tài liệu có liên quan.

Điều 21

Những tổ chức kinh tế xã hội sẽ được phép đệ trình mọi lúc lên bản báo cáo tới Ủy ban với sự đề xuất của 1 vấn đề tự nhiên chung và 1 sự tóm tắt những thông tin thu nhận từ những quốc gia thành viên về bản công ước hiện tại và những cơ quan đặc biệt như là thước đo đưa ra và dẫn đến sự đạt được những tuân thủ chung theo những quyền lợi được nhận ra trong công ước này.

Điều 22 Những ý kiền chung và việc thực thi công ước.

Những tổ chức xã hội và kinh tế phải đặt vấn đề quan tâm vào các cơ quan khác của Liên hợp quốc, những tổ chức con và những cơ quan cụ thể với những công việc hỗ trợ về kỹ thuật hay bất kỳ vấn đề phát sinh trong bản báo cáo liên quan tới công ước sẽ được quyết định trợ giúp bởi những thành viên tham gia. Mỗi thành viên công ước trong khả năng của mình, trên tính chất thực tế của phạm vi quốc tế sẽ cùng góp phần và quá trình thực thi công ước này.

Điều 23

Các quốc gia thành viên của công ước đồng ý rằng những hành động mang tính quốc tế cho việc đạt được những quyền xác nhận trong công ước bao gồm các phương pháp như hội nghị ký kết, thông qua những ý kiến đề xuất, hỗ trợ trong việc trợ giúp kỹ thuật và tổ chức những cuộc hội họp mang tính khu vực và cuộc họp về kỹ thuật nhằm mục đích tư vấn và huấn luyện những tổ chức trong các mối liên kết các chính phủ có liên quan.

Điều 24

Không bất cứ điều khoản nào trong công ước sẽ được dịch / được hiểu sai lạc nhằm làm sai lạc bản hiến chương của Liên hợp quốc và hiến pháp của những cơ quan riêng biệt mà được xem như là có trách nhiệm tới nhiều các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc và của các cơ quan riêng biệt chiểu theo những vấn đề được giải quyết trong công ước này.

Điều 25

Không bất kỳ điều nào trong công ước hiện tại sẽ được dịch / giải thích để hiểu ra như một sự hư hại tới những quyền vốn có của con người có được và hoàn được sử dụng và tự do

PHẦN 5

Điều 26

1. Công ước hiện hành được công khai ký kết bở bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên hợp quốc hoặc bất kỳ cơ quan có liên quan nào của liên hợp quốc, bất kỳ các quốc gia thành viên đối thuộc/ theo đạo luật của Toàn Án quốc tế tối cao, và với bất kỳ các quốc gia khác được mời / đề nghị bởi Ủy ban liên hợp quốc để trở thành một thành viên của Công ước.

2. Công ước này là chiếu theo sự phê chuẩn. Những điều luật phê chuẩn sẽ được đệ trình để thông qua bởi Tổng thư ký liên hợp quốc.

3. Công ước này sẽ được công khai để được bổ sung, tham gia bở bất kỳ quốc gia nào như đã được đề cập tại mục một của điều khoản này.

4. Sự tham gia/ bổ sung sẽ có giá trị bằng việc đệ trình lên điều khoản của công ước lên tổng thư ký liên hợp quốc.

5. Tổng thư ký liên hợp quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên đã ký vào bản công ước hiện hành hoặc những bên tham gia vào việc đệ trình này cho mỗi điều khoản của công ước hoặc bổ sung công ước

Điều 27

1. Công ước hiện tại sẽ bắt đầu có hiệu lực sau ba tháng từ ngày đệ trình với tổng thư ký liên hợp quốc với 35 điều khoản công ước cho sự phê chuẩn hoặc sự chấp thuận văn kiện.

2. Với mỗi quốc gia thành viên công ước thông qua công ước này hoặc gi nhập vào làm thành viên sau khi đệ trình văn kiện với 35 điều đầu hoặc điều kiện gia nhập công ước, công ước hiện hành sẽ được đưa vào thực thi có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày được đưa ra.

Điều 28

Những điều khoảng của công ước sẽ được mở rộng ở tất cả các quốc gia liên bang mà không có một sự giới hạn hay sự ngoại lệ nào.

Điều 29

1. Bất kỳ một quốc gia thành viên nào liên quan đến Công ước này có thể đề xuất một sự thay đổi, bổ xung nào và đệ trình lên Tổng thư ký liên hợp quốc. Tổng thư ký liên hợp quốc sẽ dựa vào đó và liên kết với tất cả những đề xuất sửa đổi bổ xung tới các quốc gia thành viên của công ước này yêu cầu những cuộc hội họp của các quốc gia thành viên cho một sự xem xét và đề cử chấp thuận các đề xuất. Trong hội nghị của các quốc gia thành viên công ước phải ít nhất có 1/3 số thành viên tham dự vào hội nghị này, Tổng thư ký liên hợp quốc sẽ triệu tập hội nghị dưới sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc. Bấy kỳ sự bổ sung thay đổi sẽ được chấp thuận và đề cử với sự chấp thuận của phần lớn các quốc gia thành viên tham dự và đề cử ngay tại hội nghị và sẽ được đệ trình lên Ủy Ban Liên hợp Quốc chấp thuận.

2. Những bổ xung thay đổi sẽ có giá trị khi được chấp thuận bởi Ủy ban liên hợp quốc và được chấp nhận bởi hầu hết 2/3 số các quốc gia thành viên của công ước chiếu theo đúng thủ tục pháp lý lập hiến của từng quốc gia thành viên công ước.

3. Khi bất kỳ thay đổi nào được đưa vào thi hành sẽ là cơ sở ràng buộc các quốc gia thành viên khi chấp nhận nó. Các quốc gia thành viên khác không chấp thuận những điều kiện thay đổi bổ xung của công ước mới sẽ chiểu theo những điều khoản cũ của công ước hiện tại đã được họ chấp thuận trươc khi có những thay đổi mới.

Điều 30

Bất kỳ một sự lưu ý nào được đưa ra tại điều 26, đoạn 5 của công ước, Tổng thư ký liên hợp quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia được đề cập tại đoạn 1 của điều 26 sẽ có lưu ý đặc biệt sau:

a) Chữ ký, phê chuẩn và tham gia theo điều 26

b) Ngày tháng đưa ra thông báo liên quan đến công ước này được đề cập tại điều 27 và ngày tháng có giá trị thi hành của bất kỳ sửa đổi bổ sung nào sẽ theo điều 29 của công ước này.

Điều 31

1. Công ước này được dịch bằng qua các ngôn ngữ: Trung Quốc, Tiếng Anh, Pháp, Nga và Tây Ban nha có giá trị ngang nhau và được Liên Hợp Quốc xác nhận.

2. Tổng thư ký liên hợp quốc sẽ xác nhận bản sao của công ước tới tất cả các quốc gia được đề cập tới điều 26 của Công ước này.

HẾT

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: